Ban lãnh đạo
 • Quách Đình Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Phó bí thư Chi bộ
  • Điện thoại:
   0904352097
  • Email:
   luongthptlqd@gmail.com